จำนวน : 5 ตำแหน่ง

หน้าที่หลัก Main Responsibility

1. ดูแลควบคุมขั้นตอนการบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

2. ควบคุมและประสานงานให้กระบวนการเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

3. มีทักษะ/ความชำนาญ Microsoft office,Autocad,มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดได้ Skill/Professional

4. ประสบการณ์ในการทำงาน : 3 ปี ขึ้นไป

 

Salary Band (monthly gross)

Minimum: THB 15,000.00

Maximum: THB 25,000.00

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

หน้าที่หลัก  Main Responsibility

1 ทดสอบตู้สวิทซ์บอร์ดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2 ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการชำรุดหรือเสียหาย
3 ให้คำแนะนำและอบรมลูกค้าในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ  อยู่ในตู้สวิทซ์บอร์ด
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
4. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
5. มีทักษะและความชำนาญ Microsoft office,Autocad,มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดได้

Salary Band (monthly gross)
Minimum: THB 15,000.00
Maximum: THB 25,000.00

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

Responsibilities :
– ออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้า
– ถอดแบบและประเมินราคางานระบบไฟฟ้า
– ควบคุมงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ
– ควบคุมงานระบบประปาภายในอาคาร และเมนประปาภายในโครงการ
– ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้าและผู้รับเหมา
– ติดต่อประสานงานกับ Consult และ Owner ของ Project งานที่ได้รับมอบหมาย
– ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ, การไฟฟ้า, การประปา
– ควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– สรุปรายงาน ข้อมูล Update ให้ Senior Project Engineer เป็นระยะ
– จัดทำ BOQ และเอกสารอื่น ๆ

 

Qualification :
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– เพศชาย
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี
– มีประสบการณ์ด้านการคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
– มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Power Point, Word, Excel,

Project และ Autocad
– มีความคล่องตัว มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และเทคนิคในการประสานงานกับลูกค้า
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม: (Optional)
– มีทักษะในภาษาอังกฤษ ทั้งติดต่อสื่อสาร พูด อ่าน เขียน พอใช้
– มีใบขับขี่

สวัสดิการ:
– ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เบี้ยเลี้ยง

Salary Band (monthly gross)
Minimum: THB 15,000.00
Maximum: THB 35,000.00
Mid point: THB 25,000.00

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

Responsibilities :
– งานภาคสนาม ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
– ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตามโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

Qualification :
– วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความคล่องตัว มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และเทคนิคในการประสานงานกับลูกค้า
– สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานของลูกค้า และสามารถประสานงานกับทีมงานของบริษัทที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่ site งาน
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม: (Optional)
– มีใบขับขี่
– มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ:
– ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เบี้ยเลี้ยง

Salary Band (monthly gross)
Minimum: THB 18,000.00
Maximum: THB 20,000.00
Mid point: THB 19,000.00

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

Responsibilities :
– งานภาคสนาม ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
– ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตามโรงงานอุตสาหกรรมและสถานีไฟฟ้าแรงสูง

Qualification :
– วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความคล่องตัว มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และเทคนิคในการประสานงานกับลูกค้า
– สามารถเดินทางไปทำงานที่ site งานของลูกค้า และสามารถประสานงานกับทีมงานของบริษัทที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ที่ site งาน
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเพิ่มเติม: (Optional)
– มีใบขับขี่
– มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ:
– ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เบี้ยเลี้ยง

Salary Band (monthly gross)
Minimum: THB 15,000.00
Maximum: THB 20,000.00
Mid point: THB 17,500.00

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

Responsibilities :
1.ติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
2.ดูแลเรื่องประกันภัยต่างๆ ของบริษัท
3.ดูแลด้านเบิก-จ่าย และสั่งซ่อมอุปกรณสำนักงาน
4.จัดเก็บเอกสารต่างๆของบริษัทอย่างเป็นระบบ
5.ดูแลพนักงาน และยาม และดูแลข้อมูลด้านการเข้า-ออกงานของพนักงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification :
– วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., หรือ ปริญญาตรี
– เพศชาย / หญิง
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet และโปรแกรม Express ได้อย่างดี
– มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
– มีความคล่องตัว มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

สวัสดิการ:
– ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เบี้ยเลี้ยง

Salary Band (monthly gross)
Minimum: THB 12,000.00
Maximum: THB 18,000.00
Mid point : THB 15,000.00